Meniu

Pamokų laikas
       
1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.55 - 11.40
5 12.00 - 12.45
6 13.00 - 13.45
7 13.55 - 14.40
8 14.50 - 15.35

 
 

Konferencijos, seminarai, parodos, pamokos

 Lietuvių kalbos ir technologijų projektas

 

IKT gimnazijoje

 

Dailės kūrinių paroda

Lietuvių kalbos ir technologijų projektas  „Ant lūpų žydėdamas supasi žodis" (2009-2010 m.m. mokinių eilėraščiai ir 2010-2011m.m. mokinių sukurtos iliustracijos šioms eilėms.

Projekto vadovės: Lietuvių kalbos mokytoja D.Čiupkovienė, technologijų mokytoja R.Ambrazevičienė)

 

 

Gimnazijoje veikia mokinių dailės kūrinių parodėlė.

Mokytojos: Roma Ambrazevičienė (tapyba ant šilko), Daiva Laurinavičienė (piešiniai), Aida Bijanskienė (piešiniai).

Integruotų informacinių technologijų ir anglų kalbos pamokų darbai


Integruota atvira pamoka „Geometrinės figūros“

 

Gimnazijoje vyko integruota atvira pamoka „Geometrinės figūros“ (anglų k., matematika, šokis), kurią vedė matematikos mokytoja Virginija Skrebūnienė, anglų kalbos mokytoja Edita daugelavičienė ir choreografijos mokytojas Gintaras Petraitis


Sėkminga pamoka

Gimnazijoje vyko seminaras „ Ugdymo diferencijavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas", kurio metu pedagogai gilino savo žinias mokymosi stilių parinkime ir individuolizuoto mokymo subtilybėse.

 

Lektorė lietuvių kalbos mok.ekspertė Audronė Šarskuvienė

 


Integruota istorijos, anglų, informacinių technologijų pamoka (atvira pamoka 8a kl.)

Gimnazijos 8a klasė dalyvavo integruotoje istorijos, anglų kalbos, informacinių  technologijųpamokoje, kuriosje gilino žinias apie miestą, jo požymius, pagrindinius miesto objektus, papasakojo apie miestą anglų kalba, naudodami aktyvią leksiką.

Namų darbuose bus atlikta:
Istorija: istorinis rašinėlis apie miestą;
Anglų kalba: plakato  paruošimas ir pristatymas apie Panevėžio miestą.
Informacinės technologijos: skaidrių paruošimas apie Panevėžio miesto objektus.   


Jaunųjų istorikų konferencija „Lietuvos moteris valstybės gyvenime"

Balandžio 23 d. Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare įvyko VI katalikiškų mokyklų ir Panevėžio miesto gimnazijų jaunųjų istorikų olimpiada - konferencija tema "Lietuvos moteris valstybės gyvenime". Dalyvavo 8 mokyklų atstovai. Konferenciją palaimino mūsų gimnazistų parengtas teatrinis- muzikinis pasveikinimas. Pagrindinį pranešimą apie modernios Lietuvos valstybės ištakas ir moterų vaidmenį joje perskaitė Lietuvos istorijos instituto direktorius, mūsų žemietis dr. R. Miknys. Dvejose sekcijose "Moteris- kultūros veikėja" ir "Moteris- rezistencijos dalyvė" mokiniai analizavo moterų vaidmenį Lietuvos istorijoje. Moderavo Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojos Jūratė Gaidelienė ir Emilija Juškienė. Konferencijos dalyviams surengta turininga ekskursija po Bistrampolio dvarą. Ją vedė dvaro atgaivinimo iniciatorius kunigas R. Gudelis. Visi konferencijos dalyviai ir juos parengę mokytojai apdovanoti Padėkos raštais, kiekvienai delegacijai įteiktos Angelo statulėlės, kurios primins dvasingą bendravimą Bistrampolio dvare.

Informavo: Juozas Brazauskas, istorijos mokytojas ekspertas

Konferencijos medžiaga

Gimnazija pakviesta dalyvauti nacionaliniame projekte

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Utenos švietimo centras 2009-2011 m. įgyvendina projektą ,,Besimokančių mokyklų tinklai“ pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ uždavinį: didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą.

2010 m. vasario mėn. gimnazija pateikė paraišką konkursui dėl dalyvavimo šiame projekte ir pateko į laimėjusių sąrašą tarp kitų 42 šalies bendrojo lavinimo mokyklų (atrankos kriterijai ir patekusių mokyklų sąrašai skelbiami projekto tinklalapyje: www.bmt.smm.lt.
Vadovaujantis švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatomis, Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija gimnazijai keliamas tikslas – atnaujinti ir pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo amžių ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi ir prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Gimnazijos bendruomenė tiki, jog ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo visos gimnazijos bendruomenės susitelkimo kurti mokymosi aplinką, skatinančią inovatyvų mokymą ir aktyvų mokymąsi.

2010 m. balandžio 13 d. gimnazijoje vyko įžanginis šio projekto seminaras, kurį vedė projekto koordinatorė Panevėžio raj. Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialisė Skaidra Kriukienė. Seminare taip pat dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausia specialistė Aušra Gabrėnienė. Gimnazijos bendruomenė buvo supažindinta su projekto tikslais, mokytojai svarstė esamas švietimo problemas. Aptarta, jog dalyvavimas šiame projekte mokytojams suteiks galimybę ugdyti gebėjimus identifikuoti ir spręsti gimnazijos problemas, dalintis sėkminga ugdymo kaitos įgyvendinimo patirtimi su šalies mokytojais, tobulinti komandinį darbą, mokytojų veiklos refleksiją ir įsivertinimo praktiką, stiprinant organizacijos kultūrą ,,nuo mokymo prie mokymosi“.

Numatyta iki balandžio 30d. suformuoti komandą, kurioje dalyvaus vienas iš gimnazijos vadovų, keturi mokytojai, miesto Švietimo skyriaus bei miesto Pedagogų švietimo centro atstovai, taip pat numatyta įvardinti aktualią gimnazijos problemą.

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė

         
     
MOKINIŲ  GAMTOSAUGINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS 3-4 klasės
  KARTU Į SPORTO PASAULĮ!    
Mokytojos metodininkės Aldona Čiplienė, Danguolė Kepalienė   Mokytojos metodininkės Danguolė Kepalienė, Ona Meškauskienė  

Sėkminga pamoka

Seminaras bendruomenei ,,Pamokos efektyvinimo būdai“ II dalis- ,,Pamokos uždavinio formulavimas ir įgyvendinimas“.

Organizavo; dir.pav Edita Dilienė,
lektorius Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus lietuvių kalbos mok.metodininkė Audronė Šarskuvienė

 

(VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)


Respublikinė pradinių klasių mokytojų   metodinė – praktinė konferencija   Respublikinė konferencija   Parodos, konkursai
    Parodos, konkursai
„KAI ATSIVERIA KNYGŲ PASAULIO DURYS..."
  „Mokymasis, studijos, karjera“   Fotoparodos, konkursai, mokinių darbai
(VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)   (VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)   (VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija)© Copyright Viešoji Įstaiga Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija 2008 Adresas - Vysk, K.Paltaroko 18, Panevėžys, LT-38462, raštinė Gimnazijos raštinės elektroninis paštas
Telefonai - (8-45) 436997 Mokyklos tipas - gimnazija Mokomoji kalba - lietuvių.